Mena Bilişim-KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
0442 233 6363
kvkk-kisi-haklari.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) m.11'e göre kişilerin hakları neler?

  • 1- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • 2- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • 3- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • 4- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • 5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  • 6- 7'nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • 7- (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • 8- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • 9- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.